Actueel

Van de voorzitter: Menukaart NPO gepubliceerd

Maandag 10 mei is de ‘menukaart’ in het kader van NPO gepubliceerd.
De menukaart is het vervolg op de ‘scan’ zoals deze door OCW eerder is geïntroduceerd. Na het in beeld brengen van (mogelijke) leervertragingen bij leerlingen is het de bedoeling dat vanuit het menu interventies worden gekozen om eventuele vertragingen weg te werken. Het menu treft u hier aan.

Als Sectorraad Praktijkonderwijs vinden wij het belangrijk dat u weet hoe onze betrokkenheid bij dit proces is geweest. Er is intensief overleg geweest over de menukaart. Zowel over de inhoud als over de mate van vrijblijvendheid ervan. Wij hebben aangegeven dat wij sterk belang hechten aan een menukaart die ook bruikbaar is voor onze scholen, en niet alleen voor avo-onderwijs. Naast alle genoemde interventies voor avo-vakken en het welzijn van leerlingen betekent dit voor ons type onderwijs uiteraard ook dat er interventies zouden moeten zijn voor beroeps- en praktijkvakken.

Interventies
Echter in het gekozen Engelse model zijn dit soort interventies niet opgenomen. Daarom hebben wij met OCW afgesproken dat deze menukaart geen statisch document is en dat wij hechten aan een doorontwikkeling van de menukaart waarbij dit nadrukkelijker aan de orde komt. Dit is nu zowel in de menukaart als in alle communicatie van OCW opgenomen.

Ook de samenhang met het mbo, de overgang pro-mbo en elementen van de nazorg zijn voor ons van groot belang. Ook hier wordt de komende tijd nog aandacht aan besteed in onze gesprekken met OCW. Wij zullen ook in dit proces zeer frequent met onze regio-coördinatoren overleggen, alsook, indien daar behoefte aan is, specifiek voor onze sector webinars organiseren.

Overwegend positief
Voor wat betreft de menukaart zoals die er nu ligt, zijn wij met medeneming van bovengenoemde kanttekeningen, overwegend positief. De overleggen met OCW en minister Slob waren intensief, en het is duidelijk dat door veel partijen hard is gewerkt aan het ontwikkelen van een menukaart met bruikbare interventies. Onze sector is creatief genoeg om in beginsel met deze interventies uit de voeten te kunnen, wetende dat het hier gaat om een document dat nog verder ontwikkeld wordt.

De komende tijd zult u ongetwijfeld veel informatie over de menukaart krijgen. In het laatste overleg dat wij hadden met Minister Slob heeft hij de belangrijkste kaders voor de menukaart gegeven. Deze zijn:

* De menukaart is een vrij algemene kaart die nog veel meer praktische invulling nodig heeft. Als voorbeeld worden de praktijkgerichte vakken genoemd waaraan nog aandacht moet worden besteed en zo zijn er meer interventies die geschikt zijn en nog opgenomen moeten worden. De kaart moet dus de komende jaren helemaal ingericht worden naar de Nederlandse situatie. Deze interventies zullen o.a. samenkomen in www.onderwijskennis.nl en www.nro.nl.
* De betrokkenheid van ouders, leraren, schoolleiders en teams is van groot belang om het in de praktijk ook vorm te kunnen geven, wetende dat we ook met een nieuw soort arbeidsmarkt te maken hebben. We zullen daarvoor veel aandacht moeten hebben.
* De menukaart is niet vrijblijvend. Interventies die ingezet worden zullen een link naar de menukaart moeten hebben om bewust te zijn dat het inlopen van de vertragingen ook daadwerkelijk wetenschappelijk gefundeerd plaats moet vinden.
* De inzet zal niet na twee jaar stoppen dus zal er aandacht moeten zijn voor de structurele inzet van middelen, hieraan zal aandacht worden besteed richting het departement Financiën en bij de vorming van de nieuwe coalitie/kabinet.

Vervolgstappen Sectorraad Praktijkonderwijs
Deze ‘menukaart’ is niet vrijblijvend en dus zijn we waakzaam voor de omvang van het verantwoordingsproces dat op ons afkomt naast de reguliere verantwoordingskanalen die we reeds gebruiken. We hebben eerder aangegeven dat het aantal vragen m.b.t. tot de uitvoering van de menukaart beperkt moet blijven. Samen met de onderwijs- en sectorraden, zullen we hierop scherp blijven toezien.

Als sectorraad zien wij in de huidige menukaart, als gezegd, nog onvoldoende mogelijkheden terug voor de praktijkgerichte vakken. In vervolg-overleggen wordt hier op ingezet. Input vanuit onze leden is uiteraard meer dan welkom. Op dit punt werken we nauw samen met de sectorraad GO en Stichting Platform VMBO.

In de loop van deze week volgt een brief aan de 2e kamer over de menukaart alsook meer inkleuring van de motie Futselaar (zie elders in deze extra Infoflits) over inzet van externen in de school in het kader van het NPO. Wij houden u hiervan op de hoogte, in de Infoflits en op onze website. De meest actuele info is natuurlijk ook te vinden in de Q&A’s op de website van OCW. Klik hier.

Goede voorbeelden
Verder roepen we jullie op om goede voorbeelden van evidence based programma’s die jullie gebruiken in de scholen te delen via bureau@praktijkonderwijs.nl. We zorgen er dan in elk geval voor dat die voor alle leden zichtbaar zijn, zodat we wat bij elkaar kunnen halen en brengen. Deze interventies delen we met www.onderwijskennis.nl mochten jullie dat zelf nog niet gedaan hebben.

Op dit moment wordt er een webinar voorbereid voor medio mei. Deze staat in teken van hoe wij voor onze doelgroepen inhoud kunnen geven aan ‘de menukaart’; waar kansen liggen; welke organisaties al omgedacht hebben. Kortom uitwisselen en verdiepen van expertise. Ook OCW zal wederom deelnemen aan dit webinar. Houd hiervoor de Infoflits en de website in de gaten.

Nicole Teeuwen, voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws