Actueel

Van de Voorzitter: de tijd vliegt!

In mijn laatste blog had ik het nog over een start na de zomervakantie, en nu is het alweer de start na de herfstvakantie. Dit betekent natuurlijk niet dat we stil hebben gezeten. Integendeel! Een greep uit onze activiteiten.

Curriculum.nu
Zoals bekend zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van curriclum.nu. Zowel in de resonansgroepen waarbij we inhoudelijk hebben kunnen meepraten, als meer bestuurlijk waarbij we regelmatig contact hebben onderhouden met de directie van curriculum.nu. Tijdens de bijeenkomst/presentatie van het nieuwe Curriculum in Den Haag waren we ook aanwezig. Wat het nieuwe curriculum voor het Praktijkonderwijs gaat inhouden is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de eigenheid van het Praktijkonderwijs op het gebied van kerndoelen (dus niet zoals in het gewone reguliere onderwijs) blijft. Gaandeweg het traject zullen we met de regio-coördinatoren in gesprek gaan om te kijken wat e.e.a. precies voor voordeel oplevert voor het Praktijkonderwijs omdat wij natuurlijk een eigen inrichting van het curriculum hebben (en voorlopig ook houden).

Kwetsbare jongeren en de arbeidsmarkt
Door de verschillende betrokken departementen is vorig jaar een onderzoek gehouden naar kwetsbare jongeren, officieel getiteld: Interdepartementaal Onderzoek naar Jongeren met een Afstand tot de Arbeidsmarkt. Als sectorraad Praktijkonderwijs zijn wij hier in de aanvang ook nauw bij betrokken geweest. De uitkomsten zijn echter bestuurlijk niet met ons gedeeld, zodat wij geen reactie aan de minister hebben kunnen geven. Op 31 oktober wordt het rapport behandeld in de Algemene Commissie Onderwijs tijdens het debat over voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de Arbeidsmarkt. Wij hebben daarom besloten om zelf, samen met de VO-raad, Lecso en de PO-raad, direct een reactie te sturen naar de Tweede Kamerleden van de vaste Kamercommissie. Onze gezamenlijke reactie treft u hier aan.

Duurzame plaatsing
Eind 2018 is er een motie aangenomen van de heer Renkema, waarbij de regering is verzocht om structureel extra aandacht te hebben voor de groep jongeren van het praktijkonderwijs en het vso. Ook de Werkkamer (sociale partners, VNG) en wij als scholenkoepels hebben aangegeven om met elkaar te willen bezien op welke wijze de (duurzame) plaatsing van jongeren in werk verder kan worden bevorderd. In overleg met het ministerie van SZW zijn er twee ronde-tafels georganiseerd over hoe jongeren de weg vinden naar de arbeidsmarkt in de regio. Een ronde tafel was in Arnhem, en een in Gouda. De ronde tafels moeten aanvullende informatie geven aan bestaande onderzoeken. SZW komt met een notitie over deze thematiek, die invulling moet geven aan de motie en de wens van de Werkkamer. Wij houden jullie op de hoogte van de uitkomsten ervan.

Perspectief op toekomstige arbeidsmarkt
Een ander initiatief dat wij hebben genomen betreft de lange termijn op het thema jongeren en de arbeidsmarkt. Price Waterhouse Coopers is een bureau dat in het kader van de milenniumdoelstellingen waar zij zich aan hebben geconformeerd, jaarlijks enkele activiteiten om niet uitvoert. Zij zijn vorig jaar met dit aanbod bij het Praktijkonderwijs uitgekomen (dankzij het netwerk van een van onze leden). Wij hebben gevraagd naar een onderzoek naar het perspectief van onze leerlingen op de toekomstige arbeidsmarkt. Inmiddels is daar een degelijk onderzoek uitgekomen met uitkomsten die voor onze sector zeer bruikbaar zijn. Momenteel wordt de laatste hand aan het onderzoek gelegd. Het onderzoek, en alles wat daarmee samenhangt, zal de komende Pro-dag centraal staan. Een vooraankondiging van de Pro-dag treft u elders in deze Infoflits aan.

Het nieuwe regeerakkoord
Hoewel u en ik er misschien nog lang niet aan denken, zijn alle politieke partijen al druk bezig met de komende Tweede Kamer verkiezingen. Dat betekent dat het ook voor de sectorraad Pro belangrijk is om nu al na te denken over onderwerpen die wij in het komende regeerakkoord gerealiseerd zouden willen zien. Op 18 september jl. alweer hebben de regio-coördinatoren met elkaar besproken welke onderwerpen belangrijk zijn voor de toekomst. We laten de uitkomsten daarvan nogmaals terugkomen op het volgende overleg op 27 november, en maken er daarna een document van dat voor alle scholen beschikbaar is.

Verkiezingen
Natuurlijk hebben wij ook onze eigen verkiezingen! De afgelopen bestuursperiode is er hard gewerkt door het nieuwe bestuur aan het neerzetten van een nieuwe sectorraad, en een goed lopend bestuurlijk team. Echter, ook wij hebben te maken met zittingstermijnen, en in dit geval 1 vacature. Dit is onderwerp van de Algemene Ledenvergadering van 12 februari 2020. Momenteel werken we e.e.a. uit, en u krijgt zo spoedig mogelijk bericht over de te volgen procedure.

Bekostiging
Er lopen nog altijd gesprekken (al een lange tijd) met OC&W over de bekostiging van samenwerkingsverbanden en het Praktijkonderwijs. Al veel langer is ons standpunt bekend over de bekostiging (wij willen als sectorraad directe bekostiging, zonder inmenging van het samenwerkingsverband, vanwege het feit dat wij regulier onderwijs zijn en wij het ten volle eens zijn met een vereenvoudigingsslag van de bekostiging van het VO). Wij hebben zitting in een werkgroep van OC&W die zich daar over buigt. Zodra hier meer over te melden is komen wij er op terug.

Tot zover maar weer!
Nicole Teeuwen, voorzitter sectorraad Praktijkonderwijs

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws