Actueel

Servicedocument Voortgezet onderwijs en vso (versie 3 december)

Het coronavirus heeft grote impact op het funderend onderwijs. Scholen, docenten, leerlingen en ouders gaan met veel flexibiliteit en vindingrijkheid om met de situatie. Wij vinden het belangrijk om schoolbesturen en scholen daarbij te ondersteunen, door voortdurend een overzicht te geven van de laatste informatie. De huidige situatie leidt tot vragen rondom corona. In dit document geven we antwoord op deze vragen, gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving, inclusief de coronamaatregelen vanuit het kabinet en de RIVM-richtlijnen.

De sector heeft protocollen opgesteld die een belangrijke rol vervullen om op een heldere wijze duiding en een praktische handreiking te geven aan de richtlijnen die gelden. Gezamenlijk wordt daarnaast regelmatig bezien of de maatregelen, aanwijzingen en tips geactualiseerd moeten worden. Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen voor het funderend onderwijs in dit servicedocument. Het is nadrukkelijk geen vervanging maar vormt samen met de diverse protocollen en richtlijnen een overzicht van de geldende maatregelen in het primair en voortgezet onderwijs. In het servicedocument wordt dan ook waar nodig naar diverse protocollen verwezen.

Aan de maatregelen in dit kader liggen de volgende doelstellingen ten grondslag:
• De risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk maken.
• De continui╠łteit van fysiek onderwijs zoveel mogelijk waarborgen.
• Een focus op de praktische invulling, met regelruimte voor scholen en besturen.

Het document is in zijn geheel gebaseerd op de situatie zoals die geldt per 3 december 2021. De wijzigingen zien op het aanscherpen van de basisregels (onder meer activiteiten en aanwezigen op school), het aangepaste quarantaineadvies, het gebruik van mondneusmaskers, het hanteren van looproutes en gespreide pauzes, het preventief zelftesten en de inzet van zelftesten bij klachten.
 
Mochten ontwikkelingen rondom de coronapandemie aanleiding geven tot aanpassingen, dan zullen die doorgevoerd worden in een nieuwe versie van het servicedocument.

In de bijlage het service-document versie 3 december.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws