Actueel

Scholen sluiten, wat betekent dit voor het praktijkonderwijs?

Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte van 14 december leven er nog veel vragen. Ook binnen het praktijkonderwijs. Het is uiteraard niemand ontgaan dat er voor leerlingen die praktijkvakken volgen en zich in een kwetsbare positie vinden uitzonderingen worden gemaakt.

De achtergrond van deze besluitvorming van OC&W is erin gelegen dat de besmettingen niet zozeer in het onderwijs zelf plaatsvinden maar elders, en dat het onderwijs gesloten wordt om de besmettingen juist elders te voorkomen. OC&W wil dat degenen die dat het meest raakt, namelijk leerlingen die geen on-line les kunnen volgen en leerlingen die achterstanden kunnen oplopen zo min mogelijk hinder hiervan ondervinden.

Wat betekent dit voor het Praktijkonderwijs?

In de gisteren gepubliceerde regeling van de overheid staat het volgende:

Regeling van ministerie VWS dd. 14 dec. 2020
Artikel 6.10 Verrichting onderwijsactiviteiten van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021
Het is verboden met ingang van 16 december 2020 tot en met 17 januari 
2021 onderwijsactiviteiten te verrichten in onderwijsinstellingen. 

Het eerste lid geldt niet voor:

  • 
a. afstandsonderwijs;

  • b. praktijkgerichte onderwijsactiviteiten;

  • c. onderwijsactiviteiten voor leerlingen in een examenjaar en het houden 
van schoolexamens in het voorexamenjaar;

  • d. het houden van examens, tentamens en toetsen in instellingen voor 
beroepsonderwijs en instellingen voor hoger onderwijs;

  • e. het begeleiden van leerlingen en studenten in een kwetsbare positie;
  • f. het begeleiden van leerlingen van instellingen voor primair onderwijs 
    met een ouder of voogd die werkt in een cruciaal beroep als bedoeld in bijlage 1.

Op de site van Rijksoverheid staat bij ‘Uitzonderingen’:
“Leerlingen in een kwetsbare positie, examenleerlingen en leerlingen in het primair onderwijs van wie de ouders cruciale beroepen hebben, mogen wel fysiek naar school. Dat geldt ook voor leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen. Leerlingen die volgend schooljaar examen doen, mogen naar school om schoolexamens te maken.
Ook voor studenten in het mbo en hoger onderwijs geldt dat ze de lessen zoveel mogelijk op afstand zullen volgen. Met uitzondering van examens en tentamens, praktijkonderwijs en de begeleiding van studenten in een kwetsbare positie.”

Afwegingen voor de school
Belangrijk voor het maken van een afweging is het volgende. Het uitgangspunt dat leerlingen in onze sector zou min mogelijk achterstanden moeten oplopen onderschrijven wij als sectorraad. Het is fijn dat de school alle vrijheid heeft gekregen om hier maatwerk in te leveren ten opzichte van andere sectoren. Echter, wij zien ook dat er situaties zijn waarin het geven van fysiek onderwijs en on-line onderwijs gecombineerd bijvoorbeeld, niet mogelijk is. Bijvoorbeeld door personeelstekorten, oplopende besmettingen bij leerlingen en personeel etc. Belangrijk voor de afweging die de scholen moeten maken voor de komende periode is dat duidelijk is dat ook onder de nieuwe regeling van de lock down de oude uitgangspunten blijven bestaan. Die zijn:

* De schoolleiding kan om organisatorische redenen besluiten af te wijken van de regeling.
* De schoolleiding is verantwoordelijk en maakt zelfstandig haar keuzes hierin;
* Bij het maken van die keuzes streven we ernaar om zoveel mogelijk leerlingen géén achterstand op te laten lopen;
* De GGD beoordeelt of een school om gezondheidsredenen moet sluiten.

OC&W maakt nog een verfijning van de Q&A op basis van onze input en die van anderen. Die zetten wij zo snel mogelijk op deze site.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws