Actueel

Diploma voor praktijkonderwijs

 

Voorstel schooldiploma Praktijkonderwijs: proces en format

Aanleiding
Op basis van gesprekken tussen OCW, de Sectorraad Praktijkonderwijs, de VO-raad en pro-scholen is het voorstel voor wettelijke wijzigingen rondom het Schooldiploma praktijkonderwijs tot stand gekomen. In deze nota wordt dat voorstel toegelicht.

Toelichting

·       In het Regeerakkoord van Rutte III is opgenomen dat steeds meer leerlingen uit het praktijkonderwijs (pro) een tastbaar bewijs behalen van hetgeen ze hebben geleerd.[1]

·       Minister Slob heeft besloten dat in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) wordt opgenomen dat elke leerling bij het succesvol verlaten van het pro een schooldiploma zal ontvangen dat wordt afgegeven door de pro-school. Aan dit schooldiploma wordt geen landelijk examen met landelijk bepaalde eindtermen en kerndoelen verbonden. Dat zou immers betekenen dat er een landelijke norm gaat gelden voor elke pro-leerling, wat niet past bij de kracht van het pro: maatwerk. Het schooldiploma wordt gekoppeld aan een persoonlijk portfolio, dit wordt ook in de wet vastgelegd. In dit portfolio kunnen alle door de leerling behaalde resultaten worden opgenomen. Hierover is de Kamer op 4 december 2018 geïnformeerd (#1446256).

·       Over de precieze invulling van het schooldiploma en het portfolio zijn gesprekken gevoerd met de Sectorraad Praktijkonderwijs en de VO-raad. Daarnaast zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd in februari met directeuren, teamleiders, mentoren, stagecoördinatoren uit pro-scholen. In de bijlage vindt u een kort verslag van deze bijeenkomsten. Wij hebben getracht om in ons voorstel zoveel mogelijk recht te doen aan alle meningen die tijdens deze bijeenkomsten zijn geuit. Wij verwachten dat het merendeel van de aanwezigen zich kan vinden in deze tekst. Echter zal niet iedereen zich volledig kunnen herkennen in de tekst aangezien er geen consensus was tijdens de bijeenkomsten, hetgeen ook geen doel an sich was. Er zijn bijvoorbeeld scholen die meer willen vastleggen in onze wet- en regelgeving dan anderen.

·       Het voorstel bestaat uit twee delen:

o    Het starten van een wetstraject;

o    Het uitreiken van de eerste nieuwe schooldiploma’s in juni 2019.

  1. Wetsvoorstel Schooldiploma Praktijkonderwijs

·       Het voorstel voor het Schooldiploma praktijkonderwijs bestaat uit het wijzigen van:

o    Artikel 29a van de WVO; en

o    Artikel 8 van de Regeling modellen diploma’s VO.

Er wordt voorgesteld om de volgende punten wettelijk te borgen in artikel 29a van de WVO:

1.     Het getuigschrift voor pro komt te vervallen.

2.     Het wordt voor elke pro-school verplicht om een schooldiploma praktijkonderwijs uit te reiken aan leerlingen die het pro succesvol hebben afgerond. Leerlingen die het pro niet succesvol afronden ontvangen een verklaring.

3.     In aanvulling op het schooldiploma wordt het voor elke pro-school verplicht om een PRO Portfolio uit te reiken aan leerlingen die het pro succesvol hebben afgerond. Uit dit portfolio blijkt welke bewijsstukken de leerling gedurende zijn schoolloopbaan behaald heeft. Dit kunnen bijv. branche-certificaten, praktijkverklaringen of een cijferlijst zijn.

4.     Het model voor het schooldiploma wordt door de minister vastgesteld. Op dit model wordt niet langer opgenomen in welke vakken de leerling onderwijs heeft gevolgd zoals dit wel op het getuigschrift vermeld kon worden. Hetgeen voorheen op het getuigschrift stond kan nu opgenomen worden in het portfolio als de school dat wil.

5.     De school bepaalt op basis van een reglement wanneer een leerling het pro succesvol heeft afgerond. In dit reglement vermeldt de school duidelijk waar een leerling aan moet voldoen om het pro succesvol af te ronden. In vergelijking met andere schoolsoorten schrijven wij verder niet voor welke zaken in dit reglement geregeld moeten worden (zoals dit wel geregeld is in artikel 31 van het Eindexamenbesluit vo).

  

Er wordt voorgesteld om in de Regeling modellen diploma’s VO:

1.     Het model voor het schooldiploma praktijkonderwijs vast te stellen in artikel 8.

NB Er wordt geen format vastgesteld voor het PRO Portfolio

Proces

·       Een wetstraject kost minstens twee jaar. Momenteel wordt uitgezocht of dit voorstel in een bestaand wetstraject mee kan en wanneer dat dan in werking zou treden.

·       Naar schatting treedt deze wetswijziging op zijn vroegst op 1 sept 2021 in werking. Dat betekent dat alle pro-scholen vanaf schooljaar 21/22 verplicht zijn om schooldiploma’s en een bijbehorend portfolio uit te reiken aan de hand van een schooleigen reglement.

·       Uiteraard wordt bij dit wetstraject in kaart gebracht welke ondersteuning scholen nodig hebben van OCW om in schooljaar 21/22 schooldiploma’s uit te reiken aan de hand van een schooleigen reglement.

·       Er wordt gekeken of het mogelijk is om vooruitlopend op de inwerkingtreding scholen niet langer te verplichten om een getuigschrift uit te geven, uiteraard alleen als ze een schooldiploma uitreiken. Hierover wordt overlegd met de Inspectie van het Onderwijs.

  

2. Nieuwe schooldiploma’s juni 2019

·       Een groot aantal scholen wil zelf al overgaan naar het schooldiploma. Ze geven aan dat de leerlingen en ouders dit ook verwachten n.a.v. de media aandacht in december. Zo hebben ze bij DUO waardepapier besteld om de diploma’s op uit te reiken. Ze ontvangen graag zo snel mogelijk van OCW het format voor het Schooldiploma, zodat ze dit kunnen gebruiken.

·       Ook hebben de scholen aangegeven behoefte te hebben aan toegang tot informatie en documentatie van andere scholen die al werken met een schooldiploma. De Sectorraad heeft aangeboden om de beschikbare documentatie te bundelen en toegankelijk te maken voor pro-scholen.

Proces

·       Het format voor het Schooldiploma wordt uiterlijk eind mei verspreid naar de scholen. Zo kunnen diegene die dat willen al in juni het nieuwe Schooldiploma uitreiken.

·       Er wordt gezamenlijk met de Sectorraad naar een pro-school gezocht die op 13 juni de eerste schooldiploma’s nieuwe stijl wil uitreiken. De minister zal, als zijn agenda het toelaat, aanwezig zijn bij deze uitreiking. Het totale voorstel kan op deze dag bekend gemaakt worden.

NB Dit totale voorstel wordt in april/mei nog met een vertegenwoordiging van leraren uit het praktijkonderwijs besproken.

 

Voorgesteld format
(gebaseerd op format getuigschrift praktijkonderwijs en diploma’s vmbo, havo en vwo)


SCHOOLDIPLOMA

PRAKTIJKONDERWIJS

 


De ondergetekenden verklaren dat

 

…………………………………………………………………………………….…………………………………geboren ………………………………………………….…te……………………………………………….

 

van ………………………………………………………….… tot …………………………………………..

 

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 10f van de Wet op het voortgezet onderwijs gevolgd aan ………………………………………………………………………………………………….. te ……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Plaats ………………………………………                        Datum……………………………………...

 

 

De secretaris:                                                                              Directeur:              

…………………………………………………                       …………………………………………………                                        

 

 

Handtekening van de kandidaat:

 

…………………………………………………

 

 

Verslag bijeenkomsten schooldiploma praktijkonderwijs

Terugkoppeling bijeenkomsten over het schooldiploma praktijkonderwijs

Minister Slob heeft besloten dat elke leerling die het pro succesvol afrondt recht heeft op een schooldiploma praktijkonderwijs met een bijbehorend portfolio. Daar hoort volgens het ministerie geen landelijk examen, met landelijk bepaalde eindtermen en kerndoelen bij. Omdat het ministerie veel belang hecht aan de inbreng van pro-scholen is op 7, 8 en 12 februari gesproken met een groot aantal pro-scholen uit heel Nederland. Zowel scholen die al werken met een schooldiploma, maar ook diegene die dat nog niet doen waren aanwezig.

Het bespreken van de precieze invulling van een schooldiploma en het portfolio stond centraal in de bijeenkomst. Hierbij was het vooral de vraag wat er landelijk en dus formeel vastgelegd moet worden en wat er misschien beter in regioverband, dan wel binnen scholen vormgegeven kan worden. Daarnaast werd de vraag gesteld wat scholen nodig hebben om de nieuwe schooldiploma’s uit te gaan reiken.

Het doel was niet om consensus te bereiken in de bijeenkomsten, maar om input te verzamelen om tot een gezamenlijk voorstel van het ministerie en de sectorraad voor het schooldiploma praktijkonderwijs te komen.

Het schooldiploma en portfolio

Uit de drie bijeenkomsten kwam een aardig eenduidig geluid naar voren. De wens van de meerderheid van de aanwezige scholen is om het volgende op te nemen in de wet: leerlingen krijgen een schooldiploma als zij voldoen aan de eisen/voorwaarden die in een schooleigen ‘reglement’ zijn opgenomen. Wat er in dit reglement staat wordt niet door OCW voorgeschreven, maar daar zou de Sectorraad een rol in kunnen spelen. Het format van het schooldiploma – wat geen uitstroomrichtingen kent - wordt vastgelegd in de Regeling modellen diploma’s VO en kan daardoor mogelijkerwijs opgenomen worden in het diplomaregister. Het portfolio wordt niet verbonden aan een landelijk format, hierin kunnen leerlingen al hun behaalde resultaten verzamelen zoals branchecertificaten en praktijkverklaringen. Volgens sommige scholen is het wenselijk om het portfolio in te delen in de vier domeinen.

Wat hebben scholen nodig?

Het merendeel van de scholen gaven aan al in juni een schooldiploma uit te willen reiken. Sommigen wilden dat nog met een eigen format doen en anderen volgens het format wat in de Regeling modellen diploma’s VO wordt opgenomen. Er is afgesproken om het format zo snel mogelijk beschikbaar stellen. Verder vroegen meerdere scholen om voldoende tijd en middelen. Ten slotte, was er behoefte bij meerdere scholen om bestaande reglementen en schooldiploma’s van andere scholen in te zien. De sectorraad onderzoekt de mogelijkheid om een centrale plek in te richten waar al deze documenten te vinden zijn.

Vervolgproces

Op basis van deze bijeenkomsten en de input werken het ministerie en de sectorraad verder aan een voorstel voor het schooldiploma praktijkonderwijs. Uiteraard wordt u over dit voorstel en het verdere proces geïnformeerd.


[1] “Praktijkonderwijs is een afzonderlijke en volwaardige schoolsoort. Dit wordt tot uitdrukking gebracht doordat steeds meer leerlingen na afronding een tastbaar bewijs krijgen van hetgeen ze hebben geleerd. Samenwerking met het mbo wordt gestimuleerd om te bevorderen dat meer leerlingen uit het praktijkonderwijs doorstromen naar het mbo en de arbeidsmarkt.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws