Actueel

Bijeenkomst na bijeenkomst, in de regio, en in Den Haag

Inmiddels ben ik alweer twee weken terug uit Noorwegen. Een indrukwekkende studiereis, waar ik veel indrukken en ideeën heb opgedaan voor samenwerking tussen onderwijs, zorg en arbeidsmarkt voor de kwetsbare jongeren. Ook de nazorgaanpak in Noorwegen was indrukwekkend te noemen. Met een jeugdwerkeloosheid van 2% (natuurlijk ze zijn als land veel rijker dan wij, maar toch), is het de moeite waard om hier op verder te studeren. Met alle ketenpartners (van SBB, tot Jeugdzorg Nl., van het ministerie van OC&W tot J&V) die mee waren op de reis gaan we dat ook zeker doen. Hierover later meer. En natuurlijk hebben jullie nog een verslag tegoed; dat volgt.

Voor nu is het verder goed te vermelden dat er veel contacten met SZW zijn geweest over de inzet van de 17 miljoen voor het Pro/VSO. De gelden worden uitgekeerd aan de centrumgemeenten (dat kon technisch gezien niet anders), maar in de voorwaardelijke sfeer hopen we voldoende waarborgen te hebben ingebouwd dat het geld ook bij de scholen terecht komt. De Pro-scholen in de regio moeten in elk geval worden betrokken! Maar haast is geboden. Zie brief in deze InfoFlits van de Staatssecretaris. A.s. woensdag zitten wij als bestuur bij de Staatssecretaris (samen met Lecso) om verder te praten over de toekomst van arbeidsmarkttoeleiding voor onze jongeren en de rol die ESF hier nog in kan spelen als het gaat om subsidiering.

A.s. dinsdag zijn wij aanwezig bij de directie VO van OC&W om de werkagenda die wij samen met OC&W hebben opgesteld, definitief vast te stellen. Deze werkagenda vloeit rechtstreeks voort uit onze breed gedragen visie op het Praktijkonderwijs. Eerdere versies zijn met de regio coördinatoren besproken. Ik verwacht de laatste versie in de volgende info-flits te kunnen publiceren. Naast politieke lobby-onderwerpen bevat de agenda veel onderwerpen die de scholen direct aangaan, zoals het ‘Pro-diploma’ (civiele waarde), de entree-opleiding, de instroom via het primair onderwijs enz. Wij zien uit naar een goede bijeenkomst waarbij we met OC&W deze fase van het proces hopen af te ronden en snel aan de uitvoering te beginnen. Zowel daar waar wetstrajecten nodig zijn, dan wel waar input uit het veld nodig is (voor zover nog niet bekend bij ons)!

Het reguliere overleg met de Inspectie stond o.a. in het teken van de Uitstroommonitor. De Inspectie heeft nogmaals het belang ervan herbevestigd. Verderop in de InfoFlits vinden jullie een tekst over de wettelijke grondslag van deze nazorgafspraak van 2 jaar, en hoe de uitvoering zich verhoudt tot de nieuwe privacy wetgeving (AVG).

Verder heb ik drie regiobijeenkomsten bezocht: in Roermond, in Bennekom en in Hoorn. Zo zie je nog eens iets van Nederland! Allemaal weer even anders van karakter. Mooi om te zien, hoe ieder zijn eigen invulling geeft aan de regionale prioriteiten en ook hoe regio-dagen inhoudelijk worden ingevuld.

In Roermond was het vooral een ronde-tafel- gesprek met alle schoolleiders en bestuurders uit de regio uit het Pro. Erg duidelijk werd ook hier dat de onbekendheid van de onderwijssoort de samenwerking met andere partijen hier en daar in de weg zit. Er was een duidelijke vraag aan ons als sectorraad om daar aan te gaan werken. Niet alleen aan landelijke lobby-tafels, maar ook in het totale imago. Goed punt voor het volgende jaarplan dacht ik zo.

In Bennekom viel ik met mijn neus in de boter bij een mooi georganiseerde regio-dag. Fijn was het om tegen de 150 aanwezigen te kunnen vertellen dat we voor de sector toch nog die 17 miljoen hebben gekregen, na onze lobby! Na mij kwam een fantastische spreker, Steven Pont. Iemand die waarschijnlijk bij velen van jullie bekend is, maar bij mij nog niet. Ik heb anderhalf uur aan een stuk geboeid geluisterd.

Ook in Hoorn was ik te gast bij de regiotafel. Ook hier weer een enorme (vrijwillige) opkomst. Er is ongetwijfeld veel wat ons verdeelt, maar nog meer dat ons bindt. Ook hier werd het belang van samenwerking in de keten naar voren gebracht. Van het onder de aandacht brengen van het Pro, de imago verbetering bij de samenleving, vooral bij het primair onderwijs. 

Na al een tijdje in de publieke sector en de politiek rond gelopen te hebben, bemerk ik (binnen het jaar ben ik nog een relatieve buitenstaander qua oordeel) dat de betrokkenheid van de Pro-scholen bij de leerlingen uitzonderlijk groot is. Laten we die kracht houden! 

De regio bijeenkomsten, maar ook de werkbezoeken op de scholen geven mij veel informatie. Het is enerzijds een voordeel dat ik zelf geen school heb om te besturen; zo ben ik niet geremd door voorkennis, maar anderzijds is dat soms ook een nadeel en kan ik wellicht  relevante informatie missen.

Ik heb, ook buiten de reguliere paden in deze goed georganiseerde vereniging, input nodig. Daarom: blijf mij uitnodigen! Dat stel ik zeer op prijs.

Nicole Teeuwen

Voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs

11 oktober 2018

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws