computer groot

Praktijkonderwijs werkt!

Het positieve benadrukken

16 mei 2017

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, gaan we de komende tijd kennismaken met de vele nieuwe leden van de Vaste Kamercommissie OCW. Welk kabinet er ook komt, voor het praktijkonderwijs zal er de eerstkomende jaren weinig veranderen. Dat het een reguliere schoolsoort is, erkent inmiddels iedereen. Het is als zodanig ook opgenomen in de overdrachtsportefeuille voor de nieuwe staatssecretaris.

Het is één van de onderwerpen waar wij ons als Sectorraad Praktijkonderwijs actief voor inzetten. Vanaf nu wil ik regelmatig aan dit blog toevertrouwen waar wij mee bezig zijn.

Enerzijds zijn er de grote landelijke ontwikkelingen. Regelmatig hebben we contact met het ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie, de VO-raad, de PO-Raad, het ministerie van SZW, VNO-NCW en de MBO Raad.

Daarnaast zal ik berichten over de organisatorische ontwikkelingen. Sinds 1998 bestaat het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs, later is daaruit de Stichting Platform Praktijkonderwijs voortgekomen. Per 1 januari 2018 wordt de Sectorraad Praktijkonderwijs opgericht, om de belangenbehartiging door deze beide organisaties onder één regie te brengen. Ook laat de Sectorraad onze belangen goed doorklinken binnen de VO-raad.  

Belangrijk is dat we het praktijkonderwijs beter gaan presenteren naar de buitenwereld. Te vaak wordt nog de nadruk gelegd op wat onze leerlingen niet kunnen, in plaats van het positieve te benadrukken. Dit was één van de punten die aan de orde kwam tijdens een overleg met de directeur Voortgezet Onderwijs op het ministerie van OCW. Zowel op het ministerie als binnen de VO-raad heeft men zich voorgenomen negatieve formuleringen te vermijden.

Daarmee samenhangend is ook ons zelfbeeld vatbaar voor verbetering. Te vaak heerst nog het idee dat de kleine PrO-scholen binnen samenwerkingsverbanden onvoldoende tot hun recht komen. Er zijn echter geen harde feiten die dat ondersteunen. Het gevaar is dat we onze eigen werkelijkheid creëren op deze manier, onze eigen Alternative Facts.

Als scholen het gevoel hebben dat hun belangen worden geschaad, dan is het ook hun eigen verantwoordelijkheid om daarover hun vertegenwoordiger in het bestuur te benaderen.

Verder kwamen in het overleg bij OCW de volgende drie problemen aan de orde:

 • Niet alle eindtoetsen in het primair onderwijs hebben PrO opgenomen als een regulier advies. Staatssecretaris Dekker heeft de toets-aanbieders opgedragen dat dit met ingang van het komende schooljaar in alle toetsen wél het geval zal zijn. 
 • Hoe gaan we om met de groep leerlingen die net op de grens zit tussen PrO en vso of vmbo? Hierover zal het veld worden bevraagd. 
 • Terwijl PrO officieel eindonderwijs is, stromen in sommige regio’s veel leerlingen door naar het mbo. Een positieve verklaring hiervoor kan zijn dat die leerlingen zich dankzij onze scholen goed hebben ontwikkeld. Het is echter ook mogelijk dat deze mbo-opleidingen het gewenste niveau niet halen, of dat veel PrO-leerlingen voortijdig afhaken.

De op het ministerie besproken onderwerpen zijn vervolgens de revue gepasseerd tijdens een overleg met het Steunpunt Passend Onderwijs VO, het Platform SWV en de Stichting Platforms VMBO. Verder is daar de bekostigingssystematiek aan de orde geweest. Een besluit over een wetswijziging over de criteria van het praktijkonderwijs en de bekostiging is vooruitgeschoven en worden vooralsnog in elk geval niet aangepast. Het is aan een nieuw kabinet om daar een besluit over te nemen. Of en wanneer dat gebeurt weten we niet, maar zo’n wetswijziging zal er niet op stel en sprong komen, dat duurt minimaal 2 jaar.

Het samenvoegingsproces van het Landelijk Werkverband en de Sectorraad verloopt ondertussen voorspoedig. De besprekingen over de personele invulling zijn bijna afgerond. Er moeten wel nog wat praktische zaken worden geregeld. Zo komt er een communicatieplan en daarmee samenhangend een nieuwe website.

De toets Monitoring Sociale Veiligheid ProZo! die het Platform heeft laten ontwikkelen, is inmiddels goedgekeurd door de Inspectie en kan dus door de scholen worden gebruikt.

Wat hebben we in het afgelopen jaar bereikt:

 • De Sectorraad is gepositioneerd als dé belangenbehartiger en hét aanspreekpunt inzake het praktijkonderwijs. We worden door de belangrijke partijen betrokken bij beleids- en meningsvorming en worden als zodanig vermeld in de diverse beleidsdocumenten. We zitten aan tafel bij:
  • Ministerie van OCW (ambtelijk maar ook directie VO)
  • VO-raad ( in beleidsgroepen maar ook ieder kwartaal overleg met Paul Rosenmöller)
  • We zijn lid van de adviesgroep passend onderwijs VO-raad
  • MBO Raad
  • PO-Raad
  • Steunpunt Passend onderwijs VO
  • Platform samenwerkingsverbanden
  • Onderwijsinspectie
  • VNO-NCW
  • Ministerie van SZW
 • Praktijkonderwijs wordt inmiddels ook door het ministerie consequent benoemd als een reguliere schoolsoort.
 • We zien in het afgelopen jaar een duidelijke kanteling in houding en denken bij het ministerie van OCW in de gesprekken maar ook in de verschillende documenten als het gaat over praktijkonderwijs.
 • Vooralsnog worden de landelijke criteria voor het praktijkonderwijs gehandhaafd. Er zijn drie regionale bijeenkomsten georganiseerd waarbij vanuit het praktijkonderwijs namens het werkveld in grote getale input is geleverd voor beeld- en beleidsvorming. Begin 2016 heeft de Sectorraad het probleem inzake het ontbreken van PrO in de eindtoetsen basisonderwijs op de agenda gezet met als resultaat dat de staatssecretaris de toets-aanbieders opgedragen heeft om hun toetsen aan te passen en tevens de IQ-grens voor verplichte deelname aan de toets te verhogen.
 • De personele unie van LWV en Platform is gerealiseerd.
 • Het bestuur is als zodanig actief sinds 1 april 2016.
 • We hebben samen met de regio’s kernwaarden, een missie, een visie en een werkagenda opgesteld.

 

Contact

 • Bureau Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs

  Anita Zeeman
  Postbus 482
  5201 AL  's-Hertogenbosch
  M  06-20436128
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.